Вчена рада


План роботи вченої ради факультету на перший семестр 2017/2018 н.р. переглянути

План роботи вченої ради факультету на другий семестр 2016/2017 н.р. переглянути
План роботи вченої ради факультету на перший семестр 2016/2017 н.р. переглянути

  Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету, яку очолює її голова – декан факультету.
    До складу вченої ради  факультету історії та теорії мистецтв входять за посадою декан, його заступники, завідувачі кафедр, голова первинної профспілкової організації факультету, голова первинної профспілкової організації студентів факультету, секретар вченої ради.
Інші члени вченої ради обираються із числа штатних працівників професорсько-викладацького складу, наукових співробітників у відповідних структурних підрозділах із розрахунку одного представника від кафедри та наукового підрозділу.
    Секретар вченої ради призначається наказом ректора академії за поданням декана  факультету історії та теорії мистецтв.  Дострокова заміна секретаря вченої ради можлива за його власним бажанням, або за поданням Вченої ради, за кандидатуру якої було проголосована більшість її складу із 2/3 присутніх на засіданні.
    Дострокова заміна обраних у відповідних колективах членів вченої ради можлива за їх власним бажанням, або за рішенням зборів відповідного структурного підрозділу більшістю 2/3 голосів присутніх з обов'язковою присутністю декана  історії та теорії мистецтв.
Питання про дострокову заміну члена Ради факультету може виноситись на розгляд зборів членами відповідного колективу або деканом факультету.
    Головою вченої ради факультету історії та теорії мистецтв за посадою є декан. У разі його відсутності на засіданнях головує особа, яка виконує обов'язки декана  факультету історії та теорії мистецтв, якщо вона є членом вченої ради, або заступник декана, який є членом вченої ради.
    Вчена рада  факультету історії та теорії мистецтв :
а) вирішує питання організації навчально-виховного процесу;
б) схвалює навчальні програми та навчальні плани підготовки фахівців для затвердження ректором академії;
в) розглядає питання методики викладання навчальних дисциплін, організаційні питання навчально-виховної і наукової роботи;
г) заслуховує щорічний звіт декана, керівників інших структурних  підрозділів факультету, звіти інших посадових осіб, згідно з положенням про структурний підрозділ;
д) визначає теми наукових досліджень та затверджує звіти про їх виконання;
е) затверджує  індивідуальні плани аспірантів;
є) вносять на розгляд вченої ради академії пропозиції про присвоєння вчених звань професора і доцента;
ж) обирає на посаду таємним голосуванням декана, доцентів, старших викладачів, викладачів;
з) вирішує інші питання відповідно до своїх повноважень.
    Засідання проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання Вченої ради є відкритими.
Позачергове засідання Вченої ради може бути скликане за ініціативою голови вченої ради чи 1/3 членів Вченої ради.
Рішення вченої ради набирають чинності, якщо в засіданні бере участь не менш 2/3 її складу. Рішення (крім окремо обумовлених випадків) приймаються простою більшістю голосів наявних членів вченої ради, та вводяться в дію рішеннями декана факультету.
Рішення Вченої ради факультету, що має розбіжності із Статутом академії чи чинним законодавством, може бути відмінено ректором академії.

Склад вченої ради факультету ІТМ:
Шмагало Р.Т., голова  вченої ради, декан факультету ІТМ              
Покотило Г.М., вчений секретар вченої ради факультету ІТМ                                 
Яців Р.М., проректор з наукової роботи                                                
Стельмащук Г.Г., завідувач кафедрою історії та теорії мистецтв                                                  
Нікітенко К.В., завідувач кафедрою менеджменту мистецтва
Якуб’як М.В., завідувач кафедрою соціально-гуманітарних наук                                              
Райтер Р. І., в.о. завідувача кафедрою фізичного виховання                                      
Бабунич Ю. І., кандидат мистецтвознавства, методист факультету ІТМ
Кравченко Я. О., професор кафедри ІТМ
Іванишин І. П., старший диспетчер факультету ІТМ
Панькевич С. Т., голова студентського самоврядування факультету ІТМ
Каралюс Р. М., заступник голови студентського самоврядування факультету ІТМ
/* --------------------------------- SPOILER STARTS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- SPOILER ENDS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- PUT IN POST --------------------------------- Открыть спойлер --------------------------------- PUT IN POST ---------------------------------*/