Історія факультету


Стратегія розвитку факультету
 
Від часу здобуття Україною незалежності у ЛНАМ склалися особливо сприятливі умови для розвитку мистецтвознавчої та культурологічної освіти. З ініціативи і найактивнішої підтримки ректора Львівської академії мистецтв, академіка Е.Миська на базі чотирьох кафедр теоретичного та гуманітарного спрямування був створений факультет історії та теорії мистецтва (1997). Через рік факультет ІТМ організував підготовку фахівців із заочною формою навчання, а 2004 року в структурі факультету була відкрита нова кафедра менеджменту мистецтва, випускаюча фахівців-менеджерів соціокультурної сфери. Сьогодні факультет ІТМ об’єднує у своїй структурі кафедри історії та теорії мистецтва, менеджменту мистецтва, соціально-гуманітарних наук, фізичного виховання та спорту. Широкий діапазон науковців-педагогів різного спрямування, викладацька та організаційна діяльність шести докторів і більш, ніж двох десятків кандидатів наук, що працюють на факультеті, дозволили вийти на новий професійний рівень підготовки фахівців та наукової діяльності. Колектив факультету координує навчальний процес між аспірантурою, докторантурою, факультетами художніх напрямків підготовки та дизайну, забезпечує зв’язок з музеями, галереями, архівами, освітніми і науковими закладами. Факультет відродив і впродовж десяти років координує діяльність Студентського наукового товариства (СНТ), що покликане сприяти залученню студентської молоді у сферу наукових досліджень, виставкової діяльності тощо. Від 2002 р. при факультеті ІТМ успішно функціонує спеціалізований відеоклас та архів мистецької відео хроніки, створюється потужний банк мистецтвознавчої інформації на електронних носіях. Збагачення інформацією про сучасну зарубіжну (німецько-, англо-, франкомовну) мистецтвознавчу літературу суттєво доповнюють методичні розробки кафедри мов і літератури факультету ІТМ. Такі переклади як, зокрема, „Словник театру” (2006). «Загальна музеологія» (2005), «Менеджмент мистецтва» (2008) не мають аналогів в Україні, вони дозволяють іти в ногу із сучасними теоретичними та термінологічними тенденціями світової мистецтвознавчої та культурологічної думки.

Значно почастішали захисти дисертацій та вихід у світ монографій, які можна вважати найвартіснішим мірилом мистецтвознавчого наукового поступу. Монографії фактично ілюструють напрямки досліджень, найвагоміші досягнення і динаміку науки, спектр імен науковців, що за різного часу і політичних, соціокультурних обставин поєднували педагогічну, дослідницьку діяльність, виходячи із насущних потреб ALMAMATER. Назвемо головні з напрямків, що увінчалися монографіями: народний одяг (Г.Стельмащук, 2004), архітектура і дизайн (О.Боднар, 2005), мистецька освіта , мистецтво української діаспори (Р.Шмагало. 2005), інтелектуальна власність (А. Войнаровський. 2007), словники: декоративно-ужиткового мистецтва (за ред. Я.Запаска, 2000), митців-педагогів (Р.Шмагало – 2002), термінів мистецтва, словник театру (М.Якуб’як – 2003, 2006),. Також видається низка періодичних видань («Мистецтвознавчий автограф», «Вулик», «Вісник ЛНАМ»), альбомів, каталогів, матеріалів наукових конференцій тощо.

Серед найактуальніших проблем мистецтвознавства та артменеджменту початку ХХІ століття слід виділити дослідження розвитку художньої культури в еру глобалізації. На цьому магістральному напрямку суміжні мистецтвознавство і набираючі сили молоді культурологія та артменеджмент мають чіткіше диференціювати свої цілі і завдання. Генератори розвитку культурології відпрацьовують теоретико-інформаційні методи „централізації” наук, намагаються впливати на вектори розвитку мистецької і мистецтвознавчої освіти, художнього життя і культури в цілому. Утім, системна і органічна цілісність науки і культури не є сплавом, так само як синтез мистецтв не є нівеляцією специфіки кожного виду мистецтва. Очищення, збереження і розвиток усіх видів і галузей мистецтв сьогодні така ж пекуча і невідкладна проблема, як і автономізація історично сформованих галузей і напрямків мистецтвознавства.

Кафедри

Факультет створений в 1997 році на базі чотирьох кафедр теоретичного та гуманітарного спрямування. У 2004 році у структурі факультету була відкрита нова (п’ята) кафедра менеджменту мистецтва.

На сьогодні на факультеті ліцензовано дві галузі підготовки фахівців «Культура» та «Мистецтво».

Факультет ІТМ готує:

бакалаврів:
- за спеціалізацією «Історія і теорія образотворчого і декоративно-ужиткового мистецтва» напрямку «Культурологія» у галузі «Культура »
- за спеціалізацією «Менеджмент мистецтва» напряму підготовки „Менеджмент соціокультурної діяльності” у галузі «Культура »

магістрів:
- за спеціалізаціями у напрямку підготовки „Культурологія” двох спеціалізацій (Історія і теорія мистецтва та Менеджмент соціокультурної діяльності).

З 1998 року на факультет ІТМ проводить підготовку фахівців з заочною формою навчання.

У 2009 році 
на кафедрі ІТМ відкрито нову спеціалізацію - «Експертиза творів мистецтва».

Факультет координує навчальний процес між аспірантурою, докторантурою, факультетами, що готують фахівців художніх спеціальностей. Він забезпечує зв’язок навчального процесу з музеями, галереями класичного і сучасного мистецтва, архівами, реставраційними та освітніми закладами України та закордону.

Форми навчання на факультеті: стаціонарна та заочна (навчання без відриву від основної роботи).

Навчальний процес тісно пов’язаний з науково–дослідною роботою, а також проводиться в співпраці зі кафедрами художніх напрямків.

Розроблені на факультеті лекційні теоретичні курси читаються також на всіх факультетах ЛНАМ, що готують спеціалістів художніх спеціальностей та дизайну.

Від 2002 р. при факультеті ІТМ функціонує відеоклас. Тут щотижня відбувається перегляд науково–популярних та мистецтвознавчих фільмів з історії мистецтва, світових музейних збірок, висвітлення сучасних мистецьких акцій в Україні та світі. На сьогодні відеотека налічує понад 200 фільмів. Формується супровідна відеотека для лекційних курсів викладачів та архів відеохроніки історії ЛНАМ. У вільні від навчального процесу години демонструються художні фільми визначної мистецької вартості.

З 2008 року за підтримки громадської організації ”Кіновізія” на факультеті функціонує кіноклуб, де студенти можуть навчатися написанню сценаріїв, зніманню та монтажу фільмів.

Останній рік підготовано та розповсюджено методично-інформаційний CD диск (додається), який вміщує інформаційний ролик про факультет історії і теорії мистецтва, систематизовану інформацію про наукові, науково-популярні, методичні та інші видання, які вийшли друком протягом існування факультету, а також рекламні проспекти спеціалізацій ,за якими готують фахівців на факультеті.

За 5 років викладачі факультету захистили 2 докторські дисертації

1. Шмагало Р.Т. – 2006 рік – доктор мистецтвознавства. Тема дисертаційного дослідження : „Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – Середини ХХ століття: структурування, методологія, художні позиції ”, спеціальність 17.00.06 – декоративне і прикладне мистецтво

2.Рибак О.З. – 2008 рік – доктор істор.наук . Тема дисертації „ Ідеологія і суспільна практика жіночого руху на західноукраїнських землях XIX - першої третини XX ст.: типологія та європейський культурно-історичний контекст ”

У 2006 році Шмагало Р.Т отримав звання професора.

У 2009 році Завідувач кафедри ІТМ Стельмащук Г.Г. та зав.кафедри ММ Боднар О.Я. стали член-кореспондентами НАН України.

Захищені 2 кандидатські дисертації викладачами:

кафедри ІТМ
- Левкович Н.Я. – 2004 р., кандидат мистецтвознавства.
кафедри менеджменту мистецтва
- Федоришин Н.Ю. – 2007 р. кандидат економічних наук

Пройшли попередній захист і підготовані до захисту дві дисертаційні роботи викладачів кафедри ММ : Бесаги М.Я. та Дацко О.І.

Лише за 2008 рік четверо викладачів факультету отримали вчене звання доцента (Шафран Р.С., Шпирало-Запоточна Л.Р., Левкович Н.Я., Лесько О.)

Навчально-методична робота

 

У 2006 році розроблено пакет документів для ліцензування та ліцензовано напрям 6.020106 „Менеджмент соціокультурної діяльності”. 
Розроблено понад 140 навчальних та робочих навчальних програм, методичних вказівок, збірників тестових завдань для забезпечення викладання курсів на усіх кафедрах факультету, з яких опубліковано 64.
 

У навчальний процес активно запроваджуються новітні технології навчання, зокрема, значну частину лекцій викладачі проводять з використанням мультимедійного проектора, персональних комп’ютерів.
 

Навчальні плани виконуються у повному обсязі, усі курси забезпечені відповідним методичним та допоміжним матеріалом (навчальні та робочі навчальні програми, методичні вказівки). Однак, існують певні проблеми щодо забезпечення студентів літературою, особливо це стосується забезпечення дисциплін, які викладаються на кафедрі менеджменту мистецтва. З метою вирішення цієї проблеми на кафедрі створено невелику бібліотеку, де викладачі приносять власні книги та підручники, спеціалізовані періодичні видання та ін.
 

Перелік дисциплін, які викладаються випускаючими кафедрами постійно переглядаються та коректуються відповідно до потреб освітнього ринку.
 

Ведеться постійна робота з розробки навчальних посібників, підручників. За аналізований період викладачами двох випускаючих кафедр представлено понад 100 методичних розробок, підручників, навчальних програм, посібників, та інших кафедр – більше 60.
 

Проведено значну кількість міжнародних проектів, наукових конференцій, виставок, творчих зустрічей, основними з них є:

- Міжнародний проект „ Мистецька освіта в культурній політиці держави ХХІ століття”, 24-25 травня 2007 р (учасники з 4-ох країн).

- Міжнародний проект „Фестиваль Гармонії”, 2-12 жовтня 2008 року (учасники з 14 країн);

- Конференція з інтелектуальної власності;

- Міжнародний довгостроковий проект „Екологічний ракурс”, щорічно з 1998 року влітку пленер, восени і взимку – по пленерові виставки (учасники з 8 країн);

- Міжнародний форум культури і економіки (Стальова воля, Польща) (учасники з 5 країн);

- Щорічна Міжнародна школа-семінар «Економіка в культурі. Культура в економіці» - щорічно з 2004 року по 2008 рік

Організація навчального процесу
 

Кваліфікаційні характеристики бакалаврів та магістрів, навчальні плани і програми відповідають стандартам і вимогам щодо системи знань і вмінь фахівців культурологів, мистецтвознавців та менеджерів соціокультурної діяльності. В навчальних планах дисциплін – історія образотворчого мистецтва, історія декоративно-ужиткового мистецтва, історія мистецтвознавства, художньої критики, історія світової та української культури, менеджмент соціокультурної сфери, комп’ютерні технології, реклама в культурно-мистецькій діяльності, маркетинг в культурі, інформаційний менеджмент, культурна політика та ін., що корегуються щорічно, з урахуванням особливостей художньої освіти України, потреб регіону, специфіки діяльності установ та інституцій, де будуть працювати випускники.
 

Викладачами кафедри читаються лекції, проводяться семінари і практичні заняття як у аудиторіях академії, так і за її межами – в бібліотеках, музеях, картинній галереї, культурних закладах Львова.
 

Представники факультету неодноразово були Головами державних вступних іспитів на ОКР «Бакалавр» та «Магістр», екземенаційних комісій в інших навчальних закладах, Членами конкурсних комісій Міжнародних конкурсів, олімпіад і т.д.
 

Навчальний процес організовуються відповідно до встановлених МОНУ вимог, переважна більшість студентів постійно відвідують заняття, готуються до практичних та семінарських занять. І загалом у повному обсязі виконують індивідуальні навчальні плани.
 

Викладачі ведуть наукову активну роботу зі студентами. За 5 років на факультеті захищено 149 бакалаврських та магістерських дипломних робіт.
 

Високий рівень магістерських досліджень підтверджує добру перспективу підготовки фахівців на кафедрі ІТМ, розпочату ще 1996 року, коли відбувся перший випуск. Магістерські роботи випускників кафедри характеризувалися науковими пошуками в кількох напрямках.
 

Протягом 2004-2009 років державні кваліфікаційні комісії одностайно відмічали високий рівень організації навчального процесу кафедри ІТМ та ММ, який завершився добрим викладом матеріалу в усіх теоретичних та практичних дослідженнях, чітким формулюванням своїх спостережень, які мають аргументований і власний виражений погляд, що й привело до відмінних показників при оцінюванні більшості дипломних робіт.
 

Державні кваліфікаційні комісії щороку відмічають високий півень бакалаврських та магістерських робіт, актуальність та конкурентноздатність даних досліджень в умовах ринку.
 

Лише у 2009 навчальному році за ОКР магістр на 12 з похвалою захистилося 9 студентів факультету (45% усіх випускників).
 

Протягом останніх років інтенсивно працює відділення аспірантури.
Станом на 2008-2009 рік керівництво 15 аспірантами, 8 пошукувачами та 1 докторантом здійснюють 7 професорів і доцентів факультету.

За період з 2004 по 2009 роки під керівництвом провідних науковців факультету захистили кандидатські дисертації 15 осіб.

Громадська та виховна робота
 

На факультеті ведеться активна громадська та виховна робота.
 

Більшість професорів і доцентів факультету є членами Національної Спілки художників України, Національної спілки архітекторів України, Спілки мистецтвознавців і критиків, НТШ та ін.
 

Викладачі випускаючих кафедр курують наукову роботу студентів, готують їх до олімпіад, студентських конференцій, залучають їх до реалізації мистецьких, освітніх проектів.
Майже всі викладачі і студенти факультету є членами профспілки викладачів та студентів ЛНАМ, студентських товариств, спілок, громадських організацій.
Викладачі кафедри ІТМ та гуманітарних наук організовували поїздки до Санкт-Петербурга, Польщі.
 

Протягом останніх двох років викладачі кафедри ММ допомагають студентам в організації доброчинних акцій (зокрема, Св.Миколай мандрує Україною, Допоможи Св.Миколаю та ін.), активно залучають студентів до наукової роботи. Протягом аналізованого періоду викладачі кафедри ІТМ підготували для участі у студентських наукових конференціях понад 50 осіб, кафедри ММ – понад 50 осіб. Кафедри гуманітарних наук – понад 30, мов і літератури – понад 20.
 

Студентами та викладачами факультету організовано та взято активну участь у підготовці понад 20 тематичних вечорів, творчих зустрічей (Вечір О.Ольжича, Шевченківські вечори, зустрічі Євгеном Карасем, Сергієм Савченком, Євгеном Безніском, Романом Іваничуком, Романом Дідулою, Ніною Матвієнко , Павлом Гудімовим та ін.). За активної участі приват-доцента Г.Покотило було організовано значну кількість творчих вечорів, зустрічей. Найбільш масштабними з них були: вечір, присвячений О.Ольжичу, І .Франку (2007 р., 2008 р.), де участь взяли більше половини студентів факультету ІТМ.
 

Щорічно студенти спеціалізації „Історія і теорія мистецтва” організовують виставки творчих робіт в межах навчального курсу „Організація виставкової діяльності” , студенти кафедри менеджменту мистецтва активно долучалися до реалізації проектів «Мистецька освіта в культурній політиці держави ХХІ століття», «Фестивалю гармонії», Міжнародних шкіл-семінарів «Економіка в культурі. Культура в економіці».

Мистецтвознавчі та артменеджерські практики

 
Протягом 2004-2009 років практики студентів факультету обох спеціалізацій проходили в Україні та за кордоном (Польщі, Словаччині, Франції).
Базою практик студентів мистецтвознавців є відомі осередки культури, мистецтва та історії. Студенти знайомляться з роботою провідних музеїв, осередками народної творчості, архітектурними, мистецькими та історичними памятками, проводять екскурсії, працюють у музейних фондах тощо. За 2004-2008 рр. студенти мистецтвознавці побували у містах Перемишлі, Мальброку і Фромборгу (Польща), Меджилаборцах (Словаччина), та на Тернопільщині і Івано-франківщині.
Для студентів спеціалізації ММ для проходження практик обиралися спеціалізовані мистецькі підприємства, громадські організації та науково-дослідні установи, органи державної влади. Протягом останніх 5-и років студенти кафедри апробовували набуті знання на практиці у відділі культурних індустрій Львівської міської ради, ЛОО Національної спілки архітекторів України та ЛО НСХУ, Львівському філіалі Національного інституту стратегічних досліджень та ін.

На 4-му та 6-му курсах усі студенти проходять педагогічні практики у школах, коледжах мистецького спрямування, ЛНАМ.
Участь у практиках дозволяє студентам на практиці засвоїти набуті знання та вміння, зорієнтуватися у сучасному соціокультурному просторі, набути фахових навичок. Практична діяльність часто стає однією із мотивацій при виборі студентами тем дипломних робіт.
/* --------------------------------- SPOILER STARTS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- SPOILER ENDS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- PUT IN POST --------------------------------- Открыть спойлер --------------------------------- PUT IN POST ---------------------------------*/