Захисти дипломних робіт факультету ІТМ ОКР "Бакалавр"

22 – 23 червня 2016 р. відбулися захисти дипломних робіт студентів факультету історії і теорії мистецтва освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» (напрям «Культурологія», «Менеджмент соціокультурної діяльності»,  спеціальність «Культурологія»).

Голова Державної екзаменаційної комісії – Герій Оксана Омелянівна, старший науковий співробітник відділу народознавства Інституту народознавства НАН України, кандидат мистецтвознавства.
Заступник голови - Одрехівський Володимир Васильович, ректор Львівської національної академії мистецтв, професор, кандидат мистецтвознавства.
Члени комісії:
Шафран Роксолана Степанівна, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кандидат мистецтвознавства.
Яців Роман Миронович, проректор з наукової роботи, професор, кандидат мистецтвознавства.
Максименко Альфред Віталійович, голова науково-методичної комісії ЛНАМ, професор.
Откович Василь Петрович, директор Львівського державного коледжу декоративного і ужиткового мистецтва ім. І. Труша, доцент.

Члени комісії факультету історії і теорії мистецтва:
Шмагало Ростислав Тарасович, декан факультету історії і теорії мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.
Стельмащук Галина Григорівна, завідувач кафедри історії і теорії мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор.
Нікітенко Костянтин Вікторович, завідувач кафедри менеджменту мистецтва, доктор історичних наук.
Кравченко Ярослав Охрімович, професор, кандидат мистецтвознавства.
Дацко Олеся Ігорівна, доцент кафедри менеджменту мистецтва, кандидат економічних наук, кандидат технічних наук.
Семенишин Галина Степанівна, старший лаборант кафедри історії і теорії мистецтва, відповідальний секретар Державної екзаменаційної комісії.

Ознайомитись з темами дипломних робітТеми дипломних робіт ОКР «Бакалавр» 2015 – 2016 н.р.

№ п/п
Прізвище, ім’я, по батькові
Кафедра
Форма навчання
ОКР
Тема наукової дипломної роботи.
Анотація
Науковий керівник
Рецензент
1.
Кузь
 Юрій Ігорович
ІТМ
денна
бакалавр
Тема: «Синтез просторових мистецтв в  архітектурі України Княжої доби ХІ – ХІІ століття (на прикладі  храмів Києва, Чернігова, Остра)».
Themes:"Synthesis of spatial arts in the architecture of Ukraine in the period of Principality of the 11th – 12th centuries (by the example of Kyiv, Chernihiv, Oster churches)".
Анотація. У дипломній роботі проаналізовано типи сакральних споруд та їх своєрідні риси, з’ясовано вплив творчого досвіду Візантії на монументально-декоративне мистецтво Княжої доби, розглянуто символіку християнських сюжетів та особливості іконографії. Висвітлено риси своєрідності їх інтерпретації в художній культурі ХІ – ХІІ ст. та націй основі виявлено основні принципи синтезу архітектури та просторових мистецтв в інтер’єрі храму.
кандидат мистецтвознавства, доцент
Лупій Світлана Петрівна
кандидат мистецтвознавства Андрушко Людмила Миколаївна
2.
Медвідь
    Юлія Миколаївна
ІТМ
денна
бакалавр
Тема: «Сучасні львівські мурали: концепції та проблеми формотворення».
Themes: "Lviv modern mural painting conceptions and problems of forms".
Анотація. Бакалаврська кваліфікаційна робота присвячена аналізу концепцій та дослідженню проблем формотворення сучасної львівської муралі. Проводиться аналіз соціокультурних умов розвитку львівського стріт-арту та творчості провідних художників. Здійснюється класифікація критеріїв, за якими доцільно оцінювати сучасну мураль. Розробляються основні шляхи подолання існуючих проблем. Використовується мистецтвознавчий аналіз для дослідження муралі Львова. Представляється закордонний досвід комунікацій між художниками та інституціями мистецтва, а також наводиться аргументація його доцільного інтегрування у наявну художню практику Львова.
Abstract. This bachelor qualification work is devoted to the analysis of conceptions and determination of problems that visual representation of modern mural art experiences in Lviv. It contains analysis of its socio-cultural conditions and works of the most important artists. The criteria needed to evaluate modern murals are classified. Basic ways of solving the problems are developed. Art analysis is used to the most interesting works in Lviv. Abroad experience of communication between artists and art institutions is represented.
викладач Кравченко Марта Ярославівна
магістр мистецтвознавства Єфімова Анна Вікторівна
3.
Нітух
Софія Ігорівна
ІТМ
денна
бакалавр
Тема: «Сучасний медіа-арт Львова в контексті українського мистецтва».
Themes: "Lviv modern media-art in the context of Ukrainian art".
Анотація. Дипломна робота присвячена аналізу медіа-арт практик у Львові як
важливої складової розвитку сучасного мистецтва в Україні. В роботі
проведено аналіз актуальних проектів та ретроспективних виставок медіа-
мистецтва, описано проблематику термінології, змістів, методів архівації.
Також ми окреслили і проаналізували стан художньої медіа-освіти в Україні,
освітні центри, їх програми та виділили основних спеціалістів, висвітлили
методи та теорії медіа-освіти.
На підставі даного дослідження було проведено ретроспективний огляд
значимих проектів медіа-мистецтва митців львівського художнього осередку
1990-х років, їх вплив на нову генерацію медіа-митців та проаналізовано
зразки аудіо-візуальних творів в контексті актуального мистецтва України.
Abstract. Thesis work is devoted to analysis of media art practices in Lviv as an
important component of Ukrainian contemporary art. This work analyzes the
current projects and the retrospective media art exhibitions, it describes the
problems of terminology, contents, methods of its archiving. We also outlined and
analyzed the state of the artistic media education in Ukraine, educational centers
and their programs, we identified the main art experts, also we highlighted the
methods and theories of media education.
This work was a reason for retrospective review of the most influential
local media art projects at 1990s, its influence on a new generation of media
artists; current thesis also have analyzed samples of audio visual art works within
the context of the Ukrainian contemporary art.
кандидат архітектури, доцент Левкович Наталія Ярославівна
магістр мистецтвознавства Єфімова Анна Вікторівна
4.
Самусько
Інна Степанівна
ІТМ
денна
бакалавр
Тема: «Центри сучасного мистецтва:   стратегії діяльності».
Themes: "Centres of modern art: strategy of activity".
Анотація. У дипломній роботі охарактеризовано еволюцію виставкових практик у західноєвропейських країнах та США протягом XX — початку ХХІ ст., досліджено особливості становлення експозиційних та кураторських практик у царині сучасного мистецтва у країнах Центрально-Східної Європи. Також у роботі було окреслено соціокультурні особливості формування сучасних мистецьких інституцій на теренах України протягом 2000 — 2015 рр. та виявлено причинно-наслідкові зв’язки основних проблем у стратегіях розвитку вітчизняних центрів сучасного мистецтва.
Abstract. In the diploma work describes the evolution of exhibition practices in Western European countries and the US for the XX - XXI century. Investigated features of formation exhibition and curatorial practices in the field of contemporary art in Central and Eastern Europe. Also in the qualification work outlined socio-cultural features of the formation of contemporary art institutions in Ukraine for 2000 - 2015. Besides found of cause and effect links the main problems in development strategies of national centers for contemporary art.

викладач
Хорунжа Галина Володимирівна

магістр мистецтвознавства Єфімова Анна Вікторівна
5.
Сирко
Марта Володимирівна
ІТМ
денна
бакалавр
Тема: «Візуалізація української міфології в творах Андрія Хіра».
Themes: "Visualization of Ukrainian mythology in A. Khira’s work".
Анотація. Бакалаврська кваліфікаційна робота присвячена дослідженню візуалізації української міфології у творах А. Хіра. Проводиться аналіз соціокультурного контексту українського сучасного мистецтва та творчості А. Хіра. Здійснюється мистецтвознавчий аналіз творів та культурологічне дослідження демонології на прикладі робіт художника. Розробляються основні шляхи дослідження художніх проектів А. Хіра. Досліджуються основні тенденції у творчості художника.
Abstract. This bachelor qualification work is devoted to the research of ukrainian mythology visualization in A. Khir’s art. Socio-cultural context  of modern ukrainian art is analyzed. Art analysis is used to describe artist’s work and demonology is researched due to A. Khir’s art. Basic ways of research are developed. Main  tendencies of an artist are described.

викладач
Бабунич Юлія
Ігорівна
магістр мистецтвознавства
Дещук Марта Вікторівна

6.
Троценко
Олексій Миколайович
ІТМ
денна
бакалавр
Тема: «Науково-педагогічна та творча діяльність кафедри дизайну костюма Львівської національної академії мистецтв».
Themes: "Scientific, pedagogical and creative activity of the chair of costume design (the Lviv National Academy of Arts)".
Анотація. В даній темі дипломної роботи зроблено спробу простежити історію заснування, становлення та досягнень кафедри Дизайну костюму ЛНАМ. Проаналізувавши історичні факти, зробити висновок про її становище в творчому українському навчальному процесі.
Abstract. The topic of diploma work is attempt to realize the history of the foundation, formation and achievements of the Suit Design department in LNAM. After analyzing historical facts, to conclude that its position in the Ukrainian creative learning process.
Кандидат історичних наук,
доцент
Бадяк Володимир Петрович

викладач кафедри ДК
Дмитренко Алла
7.
Гаврилюк
Борис Анатолійович
ІТМ
заочна
бакалавр
Тема: «Інсталяція в сучасному мистецтві Львова. Формотворення та концепція художнього образу».
Themes: "Installation in Lviv modern art. Forming and conception of an artistic image".
Анотація. Бакалаврська кваліфікаційна робота присвячена інсталяції в сучасному мистецтві Львова, виведенні концепції художнього образу та формотворення. Проводиться аналіз розвитку сучасної інсталяції  на прикладах робіт львівських митців. Описуються основні мистецькі проекти, локації та простір для експонування. Розробляються нові методи аналізу та альтернативні ідеї створення проектів. Наводяться аргументи успішного розвитку інсталяції в мистецьких осередках Львова. Пропонуються альтернативні шляхи розвитку. Представляються нові мистецтвознавчі дані, ілюстрації, котрі можуть бути використані для різного роду публікацій.
Abstract. This bachelor thesis deals with contemporary art installations in Lviv. The concepts of an art image and shaping have been specified. The development of modern art installations on the examples of Lviv artist`s works were analyzed.  The majority of art projects, locations and exhibitions’locations were described. New methods of analysis and some alternative ideas of creativeprojects were introduced. The arguments on successful development of an art installation in the artistic centers were defined. The alternative ways of enlargement were offered. The new data of art studies and illustrations, which can be used for various publications, were offered in this work.
викладач Кравченко Марта Ярославівна
Аспірант ЛНАМ Шумська Ярина Ігорівна
8.
Мазуркевич
Софія Євгенівна
ІТМ
заочна
бакалавр
Тема: «Інтерпретація жіночих образів Густава Клімта у сучасному дизайні костюму в Україні».
Themes: "Interpretation of G. Climt women images in modern costume design in Ukraine".
Анотація. У дипломній роботі простежено особливості інтерпретації творчості Густава Клімта у сучасній українській моді, зокрема на прикладі діяльності випускників кафедри моделювання Львівської національної академії мистецтв. Опрацьовано історіографію творчості відомого віденського мистця, джерела, що висвітлюють специфіку стилістики модерну у європейському та українському образотворчому мистецтві та наукові висліді, присвячені історії та специфіці моделювання костюма в Україні.
кандидат мистецтвознавства, доцент
Цимбала Лада Іванівна
Аспірант ЛНАМ Коржева Анна Ігорівна
9.
Ман
Евеліна-Тюнда Михайлівна
ІТМ
заочна
бакалавр
Тема: «Скульптурна та живописна творчість Миколи Рогаля: формалістичні трансформації та проблеми кольору».
Themes: "M. Rohal’s sculptural and painting works: formalistic transformations and colour problems".
Анотація. Дипломна робота присвячена творчості Миколи Рогаля. Проаналізовано суспільно-політичне та мистецьке тло останньої третини ХХ – початку ХХІ ст., всебічно висвітлено контекст важливий для розуміння джерел творчості митця, його внеску в українське мистецтво, накреслено найважливіші етапи творчої біографії художника.
доктор мистецтвознавства, професор Шмагало Ростислав Тарасович
кандидат мистецтвознавства Прокопчук Інна Юхимівна
10.
Роговик
 Ірина Михайлівна
ІТМ
заочна
бакалавр
Тема: «Творчість Романа Опалинського: жанрова специфіка та синтез матеріалів».
Themes: "R. Opalynskiy creativity: genre specificity and material synthesis".
Анотація. Актуальність цієї роботи полягає в тому, що творчість художника, знана в Україні та за її межами, ще не була досліджена комплексно. Багатий творчий доробок митця вказує на те,що на даному етапі вже заслуговує уваги і вивчення.Хронологічні межі  дослідження охоплюють період з 90-х рр. ХХ століття до сучасності.Об’єкт – живописні твори Романа Опалинського. Предмет -  художні особливості творів, а саме властиві автору жанрова специфіка та синтез матеріалів в живописі Романа Опалинського. Мета – комплексно дослідити творчість Романа Опалинського, з врахуванням різних етапів творчості,  звернути увагу на властиві йому художні особливості та провести мистецтвознавчий аналіз творів. Основою для написання роботи став творчий доробок Романа Опалинського періоду від 90-х рр. ХХ ст. до сьогодні, це твори, які були експоновані на персональних і групових виставках. Методика дослідження продиктована характером фактичного матеріалу, метою та завданнями дослідження. Зокрема, в дослідженні використано загальнонаукові методи емпіричного та теоретичного дослідження: спостереження, порівняння, абстрагування, аналогії, узагальнення,систематизації,системного підходу та історизму. В основу методики дослідження покладено                мистецтвознавчий аналіз творів Романа Опалинського.
викладач Кравченко Марта Ярославівна
магістр мистецтвознавства
Дещук Марта Вікторівна

11.
Стернюк
Дзвенислава Аскольдівна
ІТМ
заочна
бакалавр
Тема: «Сучасне ковальство: фестивальний рух та стилістичні тенденції (за матеріалами часописів Hephaistos та  Hefaiston)».
Themes: "Modern smithery: Festival movement and stylistic tendencies (according to the materials of such periodicals as Hephaistos and Hefaiston)".
Анотація. Метою роботи є вивчити та проаналізувати сучасне ковальство Європи на основі матеріалів ковальських часописів та альманахів (зокрема Hephaistos та Hefaiston ),  зробити їх короткий огляд, визначити роль ковальських фестивалів та виокремити значимі характеристики тенденцій розвитку сучасного ковальства. Об’єктом дослідження  виступають ковальські часописи Європи;  фестивалі Європи за матеріалами ковальських часописів Європи (зокрема журналу Hephaistos та альманаху Hefaiston). Предметом дослідження  є  прогресивні форми організації, художні особливості і стилістика кованого металу на зламі ХХ-ХХІ ст. за матеріалами спеціалізованих ковальських журналів та результатів ковальських фестивалів Європи. Основою для написання роботи послужила збірка часописів Hephaistos, Hefaiston за 1995-2016 рр. та інших журналів («Мир Металла», «Ковальська Майстерня», „British Blacksmith“), опубліковані медіаресурси  ковальських фестивалів.
доктор мистецтвознавства, професор Шмагало Ростислав Тарасович
кандидат мистецтвознавства Дядюх-Богатько Наталія Йосипівна
12.
Тимошенко
Катерина Семенівна
ІТМ
заочна
бакалавр
Тема: «Синтез мистецтв в монументально-декоративному оздобленні Одеського Національного театру опери та балету».
Themes: "Arts syntheses in monumental and decorative adorning of the Odesa national Opera and Ballet House".
Анотація. В бакалаврській дипломній роботі порушено актуальну проблему сучасної культурології та мистецтвознавства, питання архітектурно-художнього оформлення  екстер’єрів та інтер’єрів Одеського оперного театру. Вивчено історію побудови першого Міського театру  та проаналізовано особливості побудови нового театру за проектом Фельнера і Гельмера, виокремлено особливості монументально-пластичного декору в екстер’єрі та інтер’єрі театру, простежено синтез мистецтв в монументально-декоративному оздобленні Одеського театру опери і балету.
кандидат мистецтвознавства, професор Кравченко Ярослав Охрімович
магістр мистецтвознавства
Дещук Марта Вікторівна

13.
Хвостова
Маргарита Костянтинівна
ІТМ
заочна
бакалавр
Тема: «Орієнтальна сюжетна тематика  у творчості Ежена Делакруа».
Themes: "Oriental subjects in E. Delacroix creativity".
Анотація. В даній роботі проведено аналіз витоків, особливостей формування та регіональних особливостей орієнталізму у європейському образотворчому мистецтві ХІХ ст. Особлива увага приділена дослідженню орієнтальної сюжетної тематики у творчості Ежена Делакруа, зокрема, творчим циклам художник5а, пов’язаних зі Сходом, орієнтальній сюжетній тематиці у живописних творах Делакруа та особливостям його творчості. Також, у даній роботі розглянуті суспільні та культурні наслідки орієнталізму як мистецької течії ХІХ ст. На базі дослідження, зроблено висновки щодо впливу орієнталізму на процеси у європейському образотворчому мистецтві та у творчості  Ежена Делакруа.
кандидат мистецтвознавства, доцент
Цимбала Лада Іванівна
Аспірант ЛНАМ Коржева Анна Ігорівна
14.
Щербань
Яна Юріївна
ІТМ
заочна
бакалавр
Тема: «Українські ікони ХVІІ – початку ХІХ століття в збірці Полтавського художнього музею ім. М.Ярошенка».
Themes: "Ukrainian icons of the 17th – the beginning of the 19th centuries in the collection of the Poltava art museum named after M. Yaroshenko".
Анотація. У роботі досліджено історію колекціонування ікон у Полтаві та виявлення художніх рис ікон ХVІІІ – ХІХ ст. Проаналізовано вплив історичних та соціальних обставин на формування стильових особливостей українського іконопису зазначених періодів. Розглянуто символіку християнських сюжетів та особливості іконографії, виявлено художні риси представлених творів, з’ясовано фактори, що були причиною поступового занепаду іконо писання у ХІХ – початку ХХ ст.
кандидат мистецтвознавства, доцент
Лупій Світлана Петрівна
Кандидат мистецтвознавства, доцент  Андрушко Людмила  Миколаївна
15.
Крестін
Олександр Ярославович
ІТМ
заочна
бакалавр
Тема: «Хрести роботи львівських золотарів першої половини ХVІІ століття».
Themes: «Crosses made by Lviv jewellers in the first half of the 17th century».
Анотація. У даній бакалаврській роботі проведено порівняльний аналіз збережених хрестів роботи львівських золотарів першої половини ХVІІ ст. Проаналізовано стилістичні особливості хрестів в широкому контексті стильового розвитку львівського золотарства, детально розглянуто рельєфні зображення хреста А. Касьяновича, їх іконографія та стилістика.
доктор мистецтвознавства, професор Шмагало Ростислав Тарасович
кандидат мистецтвознавства Дядюх-Богатько Наталія Йосипівна
16.
Шевчук
Анна Богданівна
ІТМ
заочна
бакалавр
Тема: «Творчість Маргарити Жиліної та Олени Зальоток: колористичні та формотворчі пошуки».
Themes: «M. Zhylina and O. Zalyotok creativity: colouring and form searching».
Анотація. У роботі досліджено колористичні та формотворчі особливості творчості львівських майстрів художнього текстилю Маргарити Павлівни Жильної та Олени Володимирівни Зальоток у контексті еволюції львівської школи художнього текстилю в другій половині ХХ – на початку ХХІ ст. Проаналізовано стан наукової розробки проблеми, зазначено, що попри достатню аналітичну репрезентацію народномистецьких джерел інспірацій, еволюції традицій львівського художнього текстилю, формування фахівців у галузі художнього текстилю у Львові в працях І. Гургули, А. Жука, Я. Запаска, С. Сидоровича, Г. Когут, Є. Арофікіна, Є. Фащенко, І. Саковича, О. Новицької, Х. Турко, О. Никорак, О. Козакевич, Р. Дутки, Р. Косів, Л. Жоголь, Н. Гасанової, В. Савицької, Т. Стриженової, Т. Кари-Васильєвої, З. Чегусової, Г. Стельмащук, З. Шульги, Г. Кусько, Т. Печенюк, Є. Шимчук, Р. Шмагала, М. Токар, О. Луковської, О. Ямборко, Н. Студенець, К. Цуркан, творчість мисткинь не отримала вичерпного висвітлення. Визначено методи бакалаврського дослідження й проаналізовано його джерельну базу.
Узагальнено джерела інспірацій, досліджено еволюцію та образно-тематичну структуру львівського художнього текстилю другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; окреслено педагогічно-творчі пріоритети кафедри художнього текстилю ЛНАМ.
Висвітлено творчий шлях М. Жиліної та О. Зальоток в контексті мистецьких процесів другої половини ХХ – початку ХХІ ст.; досліджено вплив на їх творчість тенденцій розвитку львівського художнього текстилю означеної доби. Виявлено особливості колористики та формотворення у творах М. Жильної та О. Зальоток на різних етапах творчого.
кандидат мистецтвознавства, доцент
Цимбала Лада Іванівна
аспірант ЛНАМ Драган Оксана Ярославівна
17.
Гатайло
Олександра Ігорівна
ММ
денна
бакалавр
Тема: «Ковальські фестивалі як засіб культурного ребрендингу міст на прикладі м. Винники».
Themes: «The blacksmith’s festivals as a mean of the cultural rebranding of cities on example of city Vynnyki».
Анотація. Метою роботи є надання науково-практичних рекомендацій щодо відродження та позиціонування на культурно-мистецькому ринку ковальського фестивалю в м. Винники «Ковальське Гроно». Об’єктом дослідження є ковальські фестивалі як засіб ребрендингу. Предметом дослідження є іміджеві компоненти ребрендингу м. Винник на основі проведення  фестивалю «Ковальське Гроно». Методи дослідження У  роботі було використано такі методи дослідження: історичний метод; порівняльний метод, дедуктивний та індуктивний методи, спостереження. Інформаційною базою дослідження стали роботи відомих українських і зарубіжних вчених з питань брендування та функціонування фестивальної діяльності, а також додаткова інформація з сайтів ковальських організацій, інтерв’ю-зустрічі з учасниками та співорганізаторами ковальського фестивалю у Львові «Залізний Лев» та з керівництвом м. Винник, історичні документальні відомості з фондів Краєзнавчого музею м. Винник.
Практичне значення роботи полягає у можливості наукового та практичного використання результатів дослідження. Дане дослідження можна вважати теоретичною основою  проекту зі створенням безпосереднього бренду та активізації діяльності фестивалю.
кандидат мистецтвознавства
Мисюга Богдан Васильович
доктор економічних наук, професор каф. міжнародно-економічних
відносин
ЛКА
Флейчук Марія Ігорівна
18.
Ман
Евеліна-Тюнда Михайлівна
ММ
денна
бакалавр
Тема: «Організаційне забезпечення фестивалів короткометражного кіно в Україні».
Themes: «The organizing support of the festivals of short film in Ukraine».
Анотація. Робота присвячена формуванню концепції розвитку вітчизняної кінофестивальної діяльності  і створенні ефективної системи її теоретико-методичного забезпечення. Проаналізована діяльність українських фестивалів короткометражного кіно та запропоновані напрямки вдосконалення організаційної структури кіно   фестивальної діяльності.
            Розроблений проект ІІ міжнародного кінофестивалю uFilmFest.
Abstract. The work is dedicated to the formation of the concept of national film-festival activities and an effective system of its theoretical and methodological support. The activity of Ukrainian festival of short films is analyzed, and ways of improving the organizational structure of film festivals are suggested.
The project of the II International Film Festival ‘uFilmFest’ is developed.
викладач
Верхівська Марта Петрівна
кандидат економічних наук, доцент
Балук Надія Романівна
19.
Марець
Ірина Володимирівна
ММ
денна
бакалавр
Тема: «Сучасна анімація в соціокультурному просторі України».
Themes: «The modern animation in the social and cultural space in Ukraine».
Анотація. Необхідність дослідження обумовлена нерозвиненістю анімаційного ринку України. Наразі, коли у більшості розвинених країн анімація є одним з суттєвих чинників поповнення бюджету, в Україні переважає скептичне ставлення до мультиплікації, як до "несерйозного", "дитячого" виду мистецтва. Розгляд проблем розвитку вітчизняного ринку анімації з використанням сучасних досягнень маркетингу в галузі кінематографії та послуг є досить необхідним завданням, що може стати важливою ланкою у становленні української анімації та відновлення до неї інтересу населення.
Abstract. The need for research is due to underdevelopment animated market of Ukraine. Now, when most developed countries, animation is one of the essential factors supplement the budget, in Ukraine dominated by skepticism about the animation, as "not serious", "baby" art form. Consideration of the problems of the domestic market animations using modern marketing achievements in cinematography and services is quite essential task that can become an important link in the development of Ukrainian animation and restore her interest in people.
старший викладач
Кулешник Оксана Ігорівна
кандидат економічних наук
Мокій Олександра Анатоліївна
20.
Поліщук
Марія Олександрівна
ММ
денна
бакалавр
Тема: «Стратегія культурно-туристичного розвитку бренду м. Чернівці на прикладі літературної корпорації Meridian-Czernovitz».
Themes: «The strategy of the cultural and tourist development of the brand of city Chernivtsi on example of the literary  corporation Meridian-Czernovitz».
Анотація. Дипломна робота присвячена дослідженню впливу діяльності мистецьких організацій на прикладі міжнародної літературної корпорації «Meridian Czernowitz» на культурно – туристичний розвиток міста в Україні та закордоном. У роботі розглянуто формування культурного туризму та мистецьких організацій. Проаналізовано програму та напрями розвитку сфери культури в м.Чернівці, сформовано концепцію м.Чернівці як осередку міжкультурної взаємодії та літературного міста. Проведено порівняльний аналіз впливу мистецьких організацій на формування бренду міста. Проаналізовано діяльність міжнародної лiтeрaтyрнoї кoрпoрaцiї «Meridian Czernowitz» в просуванні м. Чернівці в Укрaїнi тa зaкoрдoнoм. З метою визначення поінформованості населення про діяльність корпорації «Meridian Czernowitz» та вдосконалення її маркетингової стратегії проведено дослідження цільової аудиторії.
Abstract.

кандидат економічних наук
Щурко Уляна Василівна
кандидат економічних наук, доцент
Балук Надія Романівна
21.
Райнівська
Соломія Олександрівна
ММ
денна
бакалавр
Тема: «Розробка культурної стратегії м. Дрогобич».
Themes: «The development of the cultural strategy of city Drohobych».
Анотація. Мiста вiдiграють важливу рoль у сoцiальнo-екoнoмiчнoму рoзвитку країни. У них зoсереджена значна частина прoмислoвих пiдприємств, наукoвих i прoектнo-кoнструктoрських oрганiзацiй, закладiв культури, вищих i середнiх навчальних закладiв, медичних устанoв, туристичнoї iнфраструктури тoщo. На сьoгoднi саме в системi регioнальних вiднoсин важливе мiсце пoсiдають малi мiста, oскiльки закoнoмiрнo вoни є найчисленнiшoю за складoм групoю мiст, з їх функцioнуванням тiснo пoв’язане iснування сiл i селищ. Малi мiста визначають характер i рiвень суспiльнoгo рoзвитку культури, iннoвацiйних мoжливoстей для рoзвитку регioну та держави. Сoцiальнo-екoнoмiчне та культурне станoвище малих мiст, тенденцiї рoзвитку регioнiв i держави в цiлoму зумoвили oб’єктивну неoбхiднiсть i культурну дoцiльнiсть дoслiдження прoблематики цих населених пунктiв. Oб’єктoм данoгo дoслiдження є малі мiста. Предметoм данoї рoбoти є стратегiї культурнoгo рoзвитку малих міст (на прикладi м. Дрoгoбича). Інформаційною базою дипломної роботи є дослідження спеціалістів у сфері стратегічного розвитку та проблем розвитку культури у малих містах, зокрема Ансoфф И., Кoтлeр Ф., Самостроенко Г., Бойко-Бойчук О., Дацко О., Мікула Н., Глазычев В., Федотова Н., Антонова А., Смирнова Т., Bianchini F., Lambe W. та інші. При проведенні дослідження використовувались нормативно–правові акти в галузі культури, стратегії розвитку український та закордонних міст, а також результати SWOT-аналізу. У процесі роботи використовувались наступні методи: системного підходу, статистичного аналізу, метoд спoстереження, пoрiвняння, iстoричний, метод аналізу документів.
старший викладач
Кулешник Оксана Ігорівна
кандидат економічних наук
Мокій Олександра Анатоліївна
22.
Андросюк
Ольга Андріївна
ММ
заочна
бакалавр
Тема: «Формування маркетингової стратегії театрів (на прикладі  Львівського драматичного театру ім. Лесі Українки)».
Themes: «Formation of the theatre marketing strategy (by the example of the Lviv Drama theatre named after L. Ukrainka)».
Анотація. В роботі окреслено місце та значення стратегічного маркетингу в контексті світової та сучасної української культур. Детально проаналізовані маркетингові практики закордонних театрів, зокрема на прикладі британського музею Роял Корт та стратегії створення та розвитку вітчизняних ініціатив, зокрема ЦСМ «Дах», мультивекторного фестивалю Гоголь-Фест та інші. Сформовані пропозиції, щодо покращення театрального маркетингу на прикладі Львівського драматичного театру ім. Лесі Українки.
Abstract. This paper outlines the location and value of strategic marketing in the context of global and modern Ukrainian culture. Detailed analysis of the marketing practices of foreign theaters was conducted, including the example of the British Museum ‘Royal Court’. The strategy of creation and development of domestic initiatives, including Center of Modern Arts "Dakh" (Roof), multi-vectoral festival ‘Gogol Fest’ and others, was analyzed. The proposals for improving the theatrical marketing at the example of Lviv Drama Theater named after Lesya Ukrayinka were formed.


викладач
Миколюк Наталія Миколаївна
кандидат економічних наук, доцент
Балук Надія Романівна
23.
Власенко
 Юлія Павлівна
ММ
заочна
бакалавр
Тема: «Концептуальні засади діяльності спеціалізованих музеїв на прикладі Національного академічного українського драматичного театру ім.М.Заньковецької».
Themes: «Conceptual activity principles of specialized museums by the example of the National Academic Ukrainian Drama theatre named after M. Zankovetska».
Анотація. В роботі проаналізований стан та тенденції розвитку вітчизняних та закордонних спеціалізованих музеїв. На основі проведеного соціологічного дослідження виявлено і проаналізовано потребу створення музею театрального мистецтва у м. Львові. Розроблена авторська концепція створення музею театрального мистецтва на прикладі НАУД театру ім. М.Заньковецької.
Abstract. This paper analyzes the status and trends of national and foreign specialized museums. On the basis of sociological research the need to create a museum in Performing Arts (Theatre Museum) in Lviv is identified and analyzed. The author has developed the concept of creating a museum of theatrical art for the National Academic Drama State Theater named after M.Zankovetska.
кандидат мистецтвознавства
Шпирало-Запоточна Ліля Романівна
аспірант ЛНАМ Палій Христина Степанівна
24.
Звір
Назарій Олександрович
ММ
заочна
бакалавр
Тема: «Роль галерейного мистецтва у формуванні арт ринку (на прикладі галереї “Veles”)».
Themes: «The role of gallery art in art-market formation (by the example of the gallery “Veles”)».
Анотація. У роботі розкрито теоретико-методологічні та інституційні засади розвитку галерейної діяльності. Охарактеризовано тенденції розвитку галерейної діяльності за кордоном та в Україні, розкрито регіональні  особливості розвитку галерейної справи в Україні. На основі результатів соціологічного опитування, а також порівняльної оцінки ефективності роботи галерей м. Львова, створено концепцію перспективної діяльності галереї "Veles" та зростання її впливу на арт-ринок України.
Abstract. The theoretical, methodological and institutional bases of gallery activities are described in the research. The trends of gallery market in Ukraine and abroad are characterized, regional features of gallery business in Ukraine are given also. Based on the results of a sociological survey and comparative estimation of the effectiveness of the galleries activity the concept of perspective development of the gallery "Veles" and increase its influence on the Ukrainian art-market created.
кандидат філософських наук
Гаюк Ірина Яківна
кандидат економічних наук
Мокій Олександра Анатоліївна
25.
Попова
Віта Володимирівна
ММ
заочна
бакалавр
Тема: «Потенціал будинків культури для ревіталізації депресивних районів України».
Themes: «Potential of Houses of Culture for revitalization of depresive regions of Ukraine».
Анотація. В роботі проаналізований закордонний та вітчизняний досвід ревіталізації депресивних територій завдяки капіталізації потенціалу культури. Визначені передумови та необхідність відновлення життєвого простору депресивно-промислових районів України. Запропоновані конкретні ефективні механізми ревіталізації депресивних пост індустріальних територій шляхом трансформації спадку радянської соціокультурної інфраструктури засобами культури на прикладі будинку культури «Шинник» у м. Дніпро.
Abstract. This paper analyzes foreign and domestic experience of depressed areas revitalization through the capitalization of the cultural potential. The conditions and the need to restore the living space of depressed industrial regions of Ukraine are defined. The concrete effective revitalization mechanisms of depressed post industrial areas are proposed by transforming socio-cultural heritage of the Soviet cultural infrastructure facilities on the example of the House of Culture "Shynnyk" in Dnipro.
кандидат економічних наук
Дацко Олеся Ігорівна
доктор економічних наук, професор каф. міжнародно-економічних
відносин
ЛКА
Флейчук Марія Ігорівна


/* --------------------------------- SPOILER STARTS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- SPOILER ENDS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- PUT IN POST --------------------------------- Открыть спойлер --------------------------------- PUT IN POST ---------------------------------*/