Наукова діяльність факультету

Протягом аналізованого періоду викладачі факультету вели активну наукову роботу. Ними опубліковано близько 1000 наукових статей та тез конференцій (список основних з них додається), кількість виступів на наукових, науково-практичних конференція - понад 400, причому більше половини з них – міжнародні.

Керівництво деканату, керівники кафедр є членами вченої ради Львівської національної академії мистецтв. Провідні науковці факультету (Боднар О.Я., Стельмащук Г.Г., Шмагало Р.Т., Голубець О.М., Рибак О.З. та ін.) є членами Спеціалізованих вчених рад за захисту кандидатських та докторських дисертацій у Львівській національній академії мистецтв, Інституті фольклористики, мистецтвознавства та етнології ім. М.Т.Рильського (Київ), Харківській державній академії дизайну і мистецтв, Київській національній академії образотворчого мистецтва та архітектури та ін. Також зав.кафедри ІТМ Г.Г. Стельмащук є членом експертної Ради ВАК.О.Я. Боднар.- голова методичної комісії при методичній раді ЛНАМ, голова спеціалізованої вченої ради зі захисту кандидатських і докторських дисертацій ЛНАМ.

Професори і доктори наук, які працюють на факультеті є членами редколегій провідних спеціалізованих видань у галузі мистецтвознавства та культурології (Мистецтвознавство (Спілка критиків та істориків мистецтва Інститут НАНУ.); Вісник ЛНАМ; Студії мистецтвознавчі НАНУ ІМФЕ ім. М.Т.Рильського (Київ), Українське пам’яткознавство (Київ), Полісієзнавство (Рівненський гуманітарний університет), "Образотворче мистецтво” тощо).

Викладачі кафедр факультету ІТМ приймали активну участь у дослідженнях НДС ЛНАМ, керували 14 науковими темами, наукові дослідження в межах яких здійснювали 16 представників факультету ІТМ.

За результатами наукової, науково-дослідної роботи викладачів факультету вийшли друком низка монографічних видань, посібників, підручників.

- Шмагало Р.Т. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ ст.: структурування, методологія, художні позиції”/ Р.Шмагало. – Львів, 2005. – 528 с., 742 іл.
- Стельмащук Г.Г. Давне обрання на Волині: Етнографічно-мистецтвознавче дослідження. Монографія. - Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. - 280 с.; Іл.
- Кравченко Я.О. Школа Михайла Бойчука. Охрім Кравчепнко. Художник і час. – К.: Оранта, 2005. – 312 с.
- Левкович Н.Я. Палацові та садибо-паркові ансамблі Галичини кін. VIII – першої половини ХІХст.. – Львів, 2006.
- Стельмащук Г.Г. Микола Опанащук. Творчий портрет митця. Графіка. Малярство. - Львів, 2007. – 196 с.; Іл.
- Цимбала Л.І. Бучацькі макати – памятки золоткацтва Галичини. – Львів, 2008. – 80 с.
- Жінка у мистецтві / За ред. О.Маланчук-Рибак:Зб. статей – Львів, 2008. – 180 с. +32 іл.
- Шлях до гармонії: мистецтво + математика / Тематичний збірник - [за ред О.Я. Боднара]. – Львів: ЛНАМ, 2008. – 480 с.
- Боднар О.Я. Золотий переріз і неевклідова геометрія у науці і мистецтві. -Львів: Світ, 2004. - 258 с.- Іл.
- Дацко О.І., Шульга З.М. Рукотворна тканина [в з-х частинах].- Ч 3. - Мистецтво текстилю. Методи творення. – Львів:Гердан, 2005 – 48 с.
- Войнаровський А.Ф. Інтелектуальна власність [Навчальний посібник]. - Львів: Ліга-Прес, 2007. - 232 с.
- Філософія [Навч. посібник] / Я.Г. Сислюк та ін.. – Львів: ЛКА, 2006. – 275 с.
- Релігієзнавство [Навч. посібник] / Я.Г. Сислюк та ін.. – Львів: ЛКА, 2006. – 275 с.
- Пасічник М.С. Гетьман України І.Виговський. - Львів: вид-во ЛЮУ, 2006. - 340 с.
- Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспективи [Навчальний посібник]. - К.: Знання,2005, 2006. - 735 с.
- Якубяк М.В. Словник термінів театру
- Вайдахер Ф. Загальна музеологія: Посібник/ наук.редактор З.В.Мазурик– Львів: Літопис, 2005. – 632 с.
- Гагоорт Г. Менеджмент мистецтва. Підприємницький стиль / Пер. Б. Шумилович, наук. редактор З.В.Мазурик - Львів: Літопис, 2008. – 360 с.
- Маланчук – Рибак О.З. Жінка в історії: навч.хрестоматія. – Львів: ЛНУ ім.І.Франка, 2002. – 336 с.+16 іл.

Всього за звітний період вийшло за наукової редакції та авторства 19 фундаментальних видань.

Кафедра ІТМ бере участь у написанні комплексного наукового видання «Історія декоративно-ужиткового мистецтва України», розділи до якого опрацьовують Р.Шмагало, Г.Стельмащук, М.Студницька, Я.Кравченко, І.Голод.

Видавнича діяльність


Кафедра Історії і теорії мистецтва видає тематичний науковий збірник „Мистецтвознавчий автограф”, де публікуються наукові розробки викладачів, студентів ЛНАМ, а також дослідників з інших навчальних закладів. У виданні розміщені рубрики "Майстер-клас”, "Наукові лабіринти”, "Проба пера”, "Інформація”. Головний редактор – Стельмащук Г.Г. Уже вийшли друком перші 3 номери видання, у підготовці яких брали участь члени студентського наукового товариства факультету.

За матеріалами Міжнародної науково-практичної конференції „Мистецька освіта в культурній політиці держави ХХІ століття” видано спецвипуск № 4 Вісника ЛНАМ та спецвипуск № 5 Вісника ЛНАМ за матеріалами Міжнародної наукової конференції Сучасний метал України : минуле, сучасне, майбутнє.

Переважна більшість редакційно-видавничого відділу та редколегії Вісника ЛНАМ є представниками факультету ІТМ.

Підсумком роботи Наукової конференції „Гармонія у формах і процесах” став Випуск міжнародного наукового журналу „Symmetry:Аrt & scince” № 1-4, 2008. 

За матеріалами Міжнародної конференції «Музей сьогодні: між скарбницею та підприємництвом» видано Збірник матеріалів конференції за наук.ред Мазурика З.В.
За матеріалами конференції конференції «Жінка в історії» видано збірник матеріалів конференції «Жінка в історії», 2007 р.
Студентське наукове товариство запровадило періодичне видання „Вулик”, де публікуються новини студентського товариства, наукові доробки.

Всього: видано 8 наукових збірників, на факультеті діє 3 періодичні видання.

Студентська наукова робота

Щороку студенти факультету беруть участь у студентських олімпіадах з культурології, історії образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, естетики, української мови і літератури, іноземних мов та ін.
Кращі наукові студентські роботи були представлені на конкурсах студентських наукових робіт з культурології, історії образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва, естетики.
Варто згадати активну участь студентів у щорічній науковій конференції студентів ЛНАМ, студентських олімпіадах, конкурсах - на олімпіаді з естетики у 2007 році Х. Береговська посіла 2-е місце.

За період 2004-2009 років на факультеті активно продовжує функціонувати студентське наукове товариство (СНТ), що покликане сприяти залученню студентської молоді в сферу наукових досліджень. Кожного року воно проводить ряд традиційних заходів. Серед них – щорічна студентська науково–творча конференція. Одним із завдань СНТ є налагодження зв’язків і співпраця в галузі наукових досліджень і громадських заходів зі студентськими організаціями інших ВНЗ Львова та України, з студентським братством Львівщини. СНТ ЛНАМ відіграє помітну роль в організації культурних заходів пов’язаних з мистецьким життям Львова.

Метою студентського наукового товариства є організація та подальший розвиток наукової роботи студентів поза навчальним процесом. Головний акцент у діяльності зроблено на всебічну реалізацію творчого потенціалу студентів як у теоретичному, так і практичному аспектах. Одними із завдань є формування особистості дослідника – сучасного вченого з широким світоглядом, а також налагодження міжнародних та міжвузівських зв’язків.

Щодо міжвузівської співпраці, то Студентському науковому товариству вдалося налагодити зв’язки з такими вищими навчальними закладами як ЛНУ ім. І.Франка, Львівський поліграфічний коледж (зустрічі, що відбуваються в академії, висвітлюються в студентській газеті цього закладу), Львівська державна музична академія ім. М. Лисенка.

На факультеті також діє профспілка студентів та студентське братство ЛНАМ, які впродовж 5 останніх років очолюють представники факультету ІТМ.
/* --------------------------------- SPOILER STARTS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- SPOILER ENDS HERE ---------------------------------*/ /* --------------------------------- PUT IN POST --------------------------------- Открыть спойлер --------------------------------- PUT IN POST ---------------------------------*/